מלגות חקלאי פרדס חנה (חל"צ) מיסודה של התאחדות האיכרים בישראל בע"מ

כבכל שנה, חברת חקלאי פרדס חנה תעניק מלגות ללימודי השכלה גבוהה לסטודנטים ולמחקרים בנושאי חקלאות או תומכי-חקלאות. מתוך המלגות, יוקצו מלגה אחת למקצועות שאינם חקלאיים ומלגה אחת למחקרים או לפעילות חינוכית חקלאית

החלטה

לשנה"ל 2019-2020 החליטה החברה לחלק 10 מלגות על סך 5,000 ₪ כל אחת

המלגה מיועדת לסטודנטים לכל התארים

המלגה מיועדת רק לתושבי מדינת ישראל הלומדים, במוסדות אקדמיים במדינת ישראל המוכרים על-ידי המל"ג והשלימו שירות צבאי או לאומי

החברה מיפה את כוחה של ועדת המלגות של התאחדות האיכרים בישראל לחלק את המלגות לפי הכמות והסכומים שיאושרו מדי שנה על ידי החברה, לפי שיקול דעתה ובכפוף לקבוע בתקנונה

קריטריונים לחלוקת מלגות

תינתן עדיפות ללומדים חקלאות

תינתן עדיפות למקבלי מלגה בפעם הראשונה

תינתן עדיפות ללומדים לתואר ראשון

מועמד שקיבל מלגה בעבר ומגיש בקשה למלגה נוספת יחוייב בהגשת דו"ח ציונים והתקדמות אישית

נוהל הגשת בקשות

על המועמדים להגיש את טפסי הבקשה עד ל-15 בחודש פברואר 2020

ועדת המלגות תדון בבקשות ותפרסם את החלטתה במהלך חודש מרץ

חלוקת המלגות תתבצע במקום ובזמן שיקבע על ידי ועדת המלגות של התאחדות האיכרים. ההתייצבות לטקס החלוקה הינה תנאי לקבלת המלגה

טפסי הבקשה למלגה יוגשו כאשר הם כוללים את המסמכים הבאים

אישור הרשמה למוסד אקדמי ואישור קבלה למוסד אקדמי

אישור תשלום שכ"ל למוסד אקדמי

תוכנית לימודים אקדמאיים של התלמיד/ה

למבקשי מלגת הספורט – יש להגיש אישור מאגודת הספורט או הוועד האולימפי ו/או כל גוף ספורט רשמי אחר שהספורטאי שייך אליו

מגישי הבקשה למלגה למחקר יגישו פירוט על המחקר ומטרתו

מגישי הבקשה לפעילות חינוכית יגישו פירוט על פעילותם ומטרתה

קובץ קורות חיים

על כל מועמד להגיש מכתב בו יתואר ה"אני מאמין" קצר (עד עמוד אחד) של המועמד בהקשר לתחום עבורו מבוקשת המלגה

שני מכתבי המלצה

טופס פרטים אישיים – זמין בקישור לעיל

תמונת פספורט

את המלגות יש להגיש סרוקים בדוא"ל לכתובת

Nadavs@ikarim.org.il 

לבירורים, ניתן לפנות למזכיר הוועדה, נדב, במשרדי התאחדות האיכרים בטלפון 03-6952229 או בכתובת הדוא"ל הנ"ל